Βραβείο Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας

Βραβείο Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας

Καθιερώνεται από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου». Το Βραβείο απευθύνεται σε Κύπριους φοιτητές (με ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας) Βιολογίας επιπέδου Διδακτορικού που σπουδάζουν στα Τμήματα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου» απονέμεται κάθε χρόνο στον Κύπριο Διδακτορικό
Φοιτητή Βιολογίας με την καλύτερη Διδακτορική Διατριβή.

Σκεπτικό Καθιέρωσης του Βραβείου ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου»: Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) έχει θέσει την Αριστεία ως μία βασική αξία της. Με το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου» επιθυμεί να επιβραβεύσει τον/την Κύπριο/α Διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια Βιολογίας, επιπέδου Διδακτορικού, με την καλύτερη Διδακτορική Διατριβή και να δώσει ώθηση στην εκπόνηση άριστων διδακτορικών διατριβών σε
οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο της Βιολογίας. Η έναρξη της καριέρας ενός νέου επιστήμονα Βιολόγου με ένα Βραβείο αποτελεί μια ώθηση και μια επιβράβευση.

Ο Καθηγητής Κυριάκος Γεωργίου, Βιολόγος, είναι Μέλος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ). Εργάστηκε ως Καθηγητής Βοτανικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σήμερα φέρει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει πλούσιο εκπαιδευτικό, συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Με την πανεπιστημιακή και ερευνητική του δράση, συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση της Βιολογίας στην ιδιαίτερη του πατρίδα την Κύπρο και ιδιαίτερα στην προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος της Κύπρου με πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης. Με την ιδιότητα του Επιβλέποντος ή του Μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής συνέβαλε στην εκπόνηση 8 Διδακτορικών Διατριβών από Κύπριους επιστήμονες σε θέματα σχετικά με τη Μελέτη και Διατήρηση της Κυπριακής Φύσης.

Οι Όροι, τα Κριτήρια συμμετοχής, οι Αιτήσεις Υποβολής Υποψηφιοτήτων και οι Καταληκτικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) στη συνέχεια.

Προκήρυξη

Προκήρυξη Βραβείων ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας 2023↓

 

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι πρόσφατα Διδακτορικός  απόφοιτος/η από Τμήμα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού που παρέχει τίτλο επιπέδου Διδακτορικού (PhD). Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από άλλα τμήματα εφόσον το θέμα είναι Βιολογικό.
 2. Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να φοιτά στην Κύπρο.
 3. Έτος ολοκλήρωσης ή/και δημοσίευσης της διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να είναι μόνο το προηγούμενο έτος της ημερομηνία προκήρυξης των βραβείων. Δηλ. για την προκήρυξη του 2023 είναι δεκτές εργασίες του 2022. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις το συγκεκριμένο έτος μπορούν να υποβληθούν υποψηφιότητες και από προηγούμενα έτη. Το έτος ολοκλήρωσης ή/και δημοσίευσης της διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να
  αναγράφεται στο εξώφυλλο ή στο εσωτερικό της διδακτορικής διατριβής .
 4. Ο βαθμός της διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 9/10 ή 18/20 ή 4.5/5 . Θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της βαθμολογίας της διδακτορικής διατριβής μαζί με την αίτηση υποβολής συμμετοχής.
 5. Η διδακτορική διατριβή και όλα τα σχετικά έντυπα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός των προκαθορισμένων ορίων και πριν από την Καταλητική
  Ημερομηνία.
 6. Οι υποψήφιοι/ες αυτόματα μπορούν να κάνουν αίτηση για να εγγραφούν ως Δόκιμα Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) πριν από την
  Καταλητική Ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 7. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να παραστούν αυτοπροσώπως (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκπρόσωπός τους) και να παραλάβουν το βραβείο
  στην Επίσημη Τελετή Βράβευσης που θα διοργανώσει η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ).
 8. Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) διατηρεί το δικαίωμα προβολής και παρουσίασης όλων των υποψήφιων διδακτορικών διατριβών που υποβλήθηκαν
  (μετά την Επίσημη Τελετή Βράβευσης) καθώς και φωτογραφίες και βίντεο των υποψηφίων και των παρευρισκομένων στην Επίσημη Τελετή Βράβευσης, στην
  ιστοσελίδα της, και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 9. Συμμετοχή σημαίνει αυτόματα και αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων. Η ΒΕΚ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προκήρυξης των Βραβείων.
 10. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν διδακτορικές διατριβές με βαθμό διδακτορικής διατριβής όπως περιγράφεται στο Σημείο 4, τότε θα αξιολογηθούν και διδακτορικές διατριβές με βαθμούς τουλάχιστον: 8.5/10 ή 17/20 ή 4.25/5. Για το λόγο αυτό προτρέπεται διατριβές με τους βαθμούς αυτούς όπως υποβληθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να είναι διαθέσιμες προς αξιολόγηση.

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

 1. Η επιστημονική αρτιότητα της διδακτορικής διατριβής (βαθμοί 1-5)
 2. Η ποιότητα και επιστημονικότητα συγγραφής, οργάνωσης και παρουσίασης της διδακτορικής διατριβής (βαθμοί 1-5)
 3. Ο αριθμός και η ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων/παρουσιάσεων
  σε επιστημονικά συνέδρια που τυχόν έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της
  διδακτορικής διατριβής (βαθμοί 1-5)
 4. Πρωτοτυπία και Καινοτομία της διδακτορικής διατριβής (βαθμοί 1-5)

 

Διαδικασίες και Έντυπα Υποβολής:

 1. Αίτηση Υποβολής Βραβείου ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας  της διδακτορικής διατριβής (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να
  ονομαστεί ως εξής: 1. Αίτηση_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_PhD.pdf)
 2. Διδακτορική διατριβή με όνομα (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 2. Εργασία_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_PhD.pdf)
 3. Διδακτορική διατριβή χωρίς όνομα χωρίς να διακρίνεται το όνομα του/της υποψηφίου και συντάκτη της  μεταπτυχιακής εργασίας όπως όνομα, επίθετο συγγραφέα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ. (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 3. Εργασία_No name_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_PhD.pdf)
 4. Έντυπο Περιγραφής Βραβείου ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας της διδακτορικής διατριβής (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να
  ονομαστεί ως εξής: 4. Περιγραφή_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_PhD.pdf)
 5. Επίσημη Βαθμολογία της διδακτορικής διατριβής (Να υποβληθεί σε μορφή pdf. Το αρχείο να ονομαστεί ως εξής: 5. Βαθμολογία_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_PhD.pdf)
 6. Οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό κρίνεται απαραίτητο όπως π.χ. δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικό συνέδριο. (Να υποβληθεί/ουν σε
  μορφή pdf. Το/α αρχείο/α να ονομαστεί ως εξής: 6. Υποστηρικτικό1_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_PhD.pdf, 7. Υποστηρικτικό2_Επίθετο υποψηφίου_Μία Λέξη κλειδί εργασίας_Έτος δημοσίευσης/συγγραφής_PhD.pdf κλπ)

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Βραβείου 2023 για Διδακτορικές Διατριβές του 2022:

30 Νοεμβρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Βραβεία της ΒΕΚ επικοινωνήστε στο email: awards@cbs.cy

Το Βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους 500 ευρώ και Τιμητική Πλακέτα και θα απονεμηθεί σε Ειδική Τελετή Βράβευσης.