Βιολόγοι στον Τομέα του Περιβάλλοντος

Βιολόγοι στον Τομέα του Περιβάλλοντος

Biologists-in-the-Environme

Οι Βιολόγοι μπορούν να ασχοληθούν με θέματα περιβάλλοντος για να τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη διατήρηση του φυσικού κόσμου για τις μελλοντικές γενιές. Οι Βιολόγοι, των κρατικών και εθνικών πάρκων, ζωολογικών και βοτανικών κήπων και ενυδρείων καθώς και των περιβαλλοντικών κέντρων ασχολούνται με προγράμματα διατήρησης απειλούμενων ειδών και ενδιατημάτων (οικοτόπων) και δρουν ως περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές για το ευρύ κοινό. Επιπλέον, οι Βιολόγοι διαχείρισης και διατήρησης συχνά συνεργάζονται με μέλη μιας επιστημονικής κοινότητας από ομάδες ειδικών, για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης ειδών, ενδιαιτημάτων (οικοτόπων), οικοσυστημάτων και ειδικών ζωνών διαχείρισης. Άλλες πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης ενδέχεται να υπάρχουν με κρατικούς οργανισμούς περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιωτικές περιβαλλοντικές και οικολογικές συμβουλευτικές εταιρείες, περιβαλλοντικά κέντρα ή κέντρα αποκατάστασης άγριων ζώων και προστατευόμενων ειδών.

Οι Βιολόγοι στον τομέα του περιβάλλοντος μπορούν να ασχοληθούν με πολλές εξειδικεύσεις όπως είναι για παράδειγμα:

 • Οικολογία
 • Βιολογίας διατήρησης
 • Ταξινομική
 • Συστηματική Βοτανική
 • Προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Διδακτική των φυσικών επιστημών
 • Βοτανική
 • Μυκητολογία
 • Φυκολογία
 • Ζωολογία
 • Ερπετολογία
 • Θαλάσσια βιολογία
 • Εντομολογία
 • Συμπεριφορά ζώων
 • Ιχθυολογία
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • και άλλοι τομείς

Στο Τομέα του Περιβάλλοντος, πολλοί Βιολόγοι εργάζονται στις πιο κάτω Υπηρεσίες (ενδεικτικά):

 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
 • Τμήμα Γεωργίας
 • Εταιρείες Εκπόνησης Μελετών Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Περιβαλλοντικά Κέντρα Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης
 • Περιβαλλοντικοί Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Εργοστάσια Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 • Ζωολογικούς Κήπους
 • Βοτανικούς Κήπους
 • Βοτανολόγια
 • Τράπεζες σπερμάτων και γενετικού υλικού
 • Εθνικά Πάρκα
 • Προστατευόμενες περιοχές
 • Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
 • Ενυδρεία
 • Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
 • Βιολογικές Καλλιέργειες
 • Ιχθειοκαλλιέργειες