Ποιος μπορεί να εγγραφεί μέλος της ΒΕΚ

Ποιος μπορεί να εγγραφεί μέλος της ΒΕΚ

Τα μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ)
διακρίνονται σε:

Α) Τακτικά μέλη (Regular members):

Τακτικά Μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη, καθώς και τα μετέπειτα εγγραφόμενα μέλη που κατοικούν μόνιμα ή εργάζονται στην Κύπρο (Κύπριοι ή αλλοδαποί) και κατά την εγγραφή τους έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή ερευνητικό έργο σχετικό με τις Βιολογικές Επιστήμες. Είναι όλα τα ιδρυτικά μέλη και όσα από τα Δόκιμα μέλη διετέλεσαν για ένα τουλάχιστον χρόνο ως Δόκιμα.

Β) Δόκιμα μέλη (Prospective members):

Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν πολίτες που κατοικούν μόνιμα ή εργάζονται στην Κύπρο (Κύπριοι ή αλλοδαποί) και κατά την εγγραφή τους έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή ερευνητικό έργο σχετικό με τις Βιολογικές Επιστήμες. Φοιτητές Βιολογικών Επιστημών (Κύπριοι ή αλλοδαποί) είτε Προπτυχιακοί είτε Μεταπτυχιακοί μπορούν να εγγραφούν ως Δόκιμα Μέλη και παραμένουν Δόκιμα μέλη μέχρι την αποφοίτησή τους. Το τέλος εγγραφής των φοιτητών και η ετήσια συνδρομή είναι το 50% του τέλους εγγραφής ή της ετήσιας συνδρομής των Δόκιμων και Τακτικών Μελών.

register-as-a-member-1
register-as-a-member-3

Γ) Εταιρικά μέλη (Corporate members):

Εταιρικά μέλη μπορούν να είναι εταιρείες, οργανισμοί, σωματεία, σύλλογοι, σύνδεσμοι, όμιλοι ή άλλες παρόμοιες νόμιμες εγγεγραμμένες οργανώσεις που δείχνουν ενδιαφέρον για τη δράση της Β.Ε.Κ. Τα Εταιρικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συγκεντρώσεις της Β.Ε.Κ. με αντιπρόσωπό τους.

Δ) Επίτιμα μέλη (Honorary members)
Η Γενική συνέλευση μπορεί να ανακηρύσσει με απλή πλειοψηφία, ισόβια επίτιμα μέλη μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει την ευχέρεια να ανακηρύσσει, κατά την περίοδο διάρκειας της θητείας του, ως επίτιμα μέλη άτομα που αποδεδειγμένα συνέβαλαν στη επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

register-as-a-member-2
register-as-a-member-4

Ε) Συνδεδεμένα μέλη (Associate members):

Συνδεδεμένα Μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού (Κύπριοι ή αλλοδαποί), που πληρούν όλες τις πρόνοιες για εγγραφή ως Τακτικά ή/ και Δόκιμα μέλη σε ό,τι αφορά τα προσόντα.

Eγγραφή νέου μέλους:
Η εγγραφή νέου μέλους γίνεται μετά από αίτηση και συνοδεύεται (1) από το τέλος εγγραφής (20 ευρώ). Η έγκριση ή μη νέου μέλους απόκειται στην κρίση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ο αιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση μετά από έξι μήνες. Μέλος δικαιούται να αποσυρθεί μετά από γραπτή ειδοποίηση του προς το Δ.Σ., οπότε το μέλος πρέπει να εξοφλήσει και να τακτοποιήσει τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του προς την Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) και η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) προς το μέλος.

Τέλη Εγγραφής και Ετήσια Συνδρομή:

  • Τέλος εγγραφής μελών: 20 ευρώ (είναι και η πρώτη ετήσια συνδρομή)
  • Ετήσια συνδρομή μελών: 20 ευρώ για τα Τακτικά, Δόκιμα και Συνδεδεμένα μέλη. Οι φοιτητές πληρώνουν το 50 % .
  • Ετήσια συνδρομή εταιρικών μελών: 200 ευρώ

Διαγραφή μέλους:
Μέλος διαγράφεται όταν δεν συμμορφώνεται με τις καταστατικές διατάξεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. ή δε τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Τα δόκιμα μέλη διαγράφονται με απλή πράξη του Δ.Σ. αρκούντος αιτιολογημένη. Τακτικά μέλη διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται μετά από συνεδρία του Δ.Σ., στην οποία καλείται γραπτώς το ενδιαφερόμενο μέλος για να του δοθεί η ευκαιρία να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του. Η απόφαση του Δ.Σ. είναι τελεσίδικη.λογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) προς το μέλος.

Δικαιώματα μελών:

Όλα τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στη διοίκηση της Εταιρείας.

Τα Τακτικά μέλη έχουν και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που απορρέει από το καταστατικό.

Τα λοιπά μέλη (Δόκιμα, Συνδεδεμένα, Επίτιμα, Εταιρικά) μπορούν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση (εκτός από τις εκλογικές και καταστατικές Γ.Σ.) και να εκφράζουν απόψεις χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα της ψήφου και του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

 

Όλα τα Τακτικά, Δόκιμα, Συνδεδεμένα και Επίτιμα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει ή είναι μέλος η ΒΕΚ και να λαμβάνουν υποτροφίες, να διοργανώνουν και να συμμετέχουν σε workshops κτλ. Το Δ.Σ. δικαιούται να κάνει συμφωνία με έκαστο Εταιρικό μέλος για τη συμμετοχή αυτού και/ή των μελών του στους διεθνείς αυτούς οργανισμούς που συμμετέχει ή είναι μέλος η ΒΕΚ.

 

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Υποχρεώσεις μελών:
Κάθε μέλος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό.
Α) Να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.
Β) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους που καθορίζεται από το Άρθρο 5.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το email: membership@cbs.cy