Θέση υπ. Διδάκτορα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα προσφέρει μια θέση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η θέση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΜελέτη του ρόλου της σουμοϋλίωσης πρωτεϊνών στην προσαρμογή των κυττάρων στην υποξία_HYSUMO_ΑΡ.ΠΡΟΤ.1460ʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Επιστημονική Υπεύθυνη Γ. Χαχάμη) και συνοδεύεται από χρηματοδότηση τριών ετών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας και να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφή με την Βιοχημεία. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη διεύθυνση ee.uth.gr και στον δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr (υπ’ αριθμ. 8052/05-03-2020) με καταληκτική ημερομηνία 20/03/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*